Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

page1image635900080

církevní právnická osoba Prabhupád Bhavan se sídlem Skavsko 519, Morkovice-Slížany, 768 33, I: 73635618, evidované v Rejstíku evidovanch právnickch osob vedeném Ministerstvem kultury pod íslem: 24-003/2011-63484

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.krsnaknihy.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) církevní právnícká osoba Prabhupád Bhavan, se sídlem Skavsko 519, Morkovice-Slížany, 768 33, I: 73635618 která je evidovanou právnickou osobou dle zákona . 3/2002 Sb., o církvích a náboenskch spolenostech, v platném znní, se sídlem v eské republice, jejímzizovatelem je náboenská spolenost Mezinárodní spolenost pro vdomí Kriny, Hnutí Hare Krina se sídlem Msteko 1, Chotýšany, 257 01 Postupice, I: 73631639 registrovaná v Rejstíku registrovanch církví a náboenskch spoleností vedeném Ministerstvem kultury pod íslem: 11830/2002-24 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona . 89/2012 Sb., obanskzákoník, ve znní pozdjích pedpis(dále jen „obanskzákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základkupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou i právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetovobchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístné na internetové adrese www.krsnaknihy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na pípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboí od prodávajícího, je právnickou osobou i osobou, jejedná pi objednávání zboí v rámci své podnikatelské innosti nebo v rámci svého samostatného vkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je moné sjednat v kupní smlouv. Odchylná ujednání v kupní smlouvmají pednost ped ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavít v eském jazyce.

1.5. Znní obchodních podmínek může prodávající mnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základregistrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující pistupovat do svého uivatelského rozhraní. Ze svého uivatelského rozhraní může kupující provádt objednávání zboí (dále jen „uivatelsket“). V pípad, e to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádt objednávání zboí tébez registrace pímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Pi registraci na webové stránce a pi objednávání zboí je kupující povinen uvádt správna pravdivvechny údaje. Údaje uvedené v uivatelském útu je kupující pi jakékoliv jejich zmnpovinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uivatelském útu a pi objednávání zboí jsou prodávajícím povaovány za správné.

2.3. Pístup k uivatelskému útu je zabezpeen uivatelskm jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlenlivost ohledninformací nezbytnch k pístupu do jeho uivatelského útu.

2.4. Kupující není oprávnn umonit vyuívání uivatelského útu tetím osobám.

2.5. Prodávající může zruit uivatelsket, a to zejména v pípad, kdy kupující svj uivatelsket déle ne12 msícnevyuívá, i v pípad, kdy kupující poruí své povinnosti z kupní smlouvy (vetnobchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vdomí, e uivatelsket nemusí bt dostupnnepetrit, a to zejména s ohledem na nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, pop. nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení tetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Vekerá prezentace zboí umístná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavít kupní smlouvu ohledntohoto zboí. Ustanovení § 1732 odst. 2 obanského zákoníku se nepouije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboí, a to vetnuvedení cen jednotlivého zboí a nákladza navrácení zboí, jestlie toto zboí ze své podstaty nemůže bt navráceno obvyklou potovní cestou. Ceny zboí jsou uvedeny vetndanz pidané hodnoty a vech souvisejících poplatk. Ceny zboí zstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena monost prodávajícího uzavít kupní smlouvu za individuálnsjednanch podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí. Informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v pípadech, kdy je zboí doruováno v rámci území eské republiky.

3.4. Pro objednání zboí vyplní kupující objednávkovformuláve webovém rozhraní obchodu. Objednávkovformuláobsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboí (objednávané zboí „vloí“ kupující do elektronického nákupního koíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. zpsobu úhrady kupní ceny zboí, údaje o poadovaném zpsobu doruení objednávaného zboí a

3.4.3. informace o nákladech spojench s dodáním zboí (dále spolenjen

jako „objednávka“).
3.5. P
ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umonno zkontrolovat a mnit údaje, které do objednávky kupující vloil, a to i s ohledem na monost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé pi zadávání dat do objednávky. Objednávku odele kupující prodávajícímu kliknutím na tlaítko „Dokonit

objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím povaovány za správné. Prodávající neprodlenpo obdrení objednávky toto obdrení kupujícímu potvrdí elektronickou potou, a to na adresu elektronické poty kupujícího uvedenou v uivatelském útu i v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vdy oprávnn v závislosti na charakteru objednávky (mnoství zboí, výše kupní ceny, pedpokládané náklady na dopravu) poádat kupujícího o dodatené potvrzení objednávky (napíklad písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doruením pijetí objednávky (akceptací), jeje prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou potou, a to na adresu elektronické poty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s pouitím komunikaních prostedkna dálku pi uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pi pouití komunikaních prostedkna dálku v souvislosti s uzavením kupní smlouvy (náklady na internetové pipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, piemtyto náklady se nelií od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboí a pípadné náklady spojené s dodáním zboí dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími zpsoby:

v hotovosti v provozovnprodávajícího na adrese Skavsko 519, Morkovice-Slížany, 768 33; v hotovosti na dobírku v místureném kupujícím v objednávce;

bezhotovostnpevodem na úet prodávajícího . 2500248634/2010, vedenu spolenosti Fio bank, a.s. (dále jen „et prodávajícího“); nebo kartou prostřednictvím platební brány.

4.2. Spolens kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboí ve smluvené výši. Není-li uvedeno vslovnjinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboí.

4.3. Prodávající nepoaduje od kupujícího zálohu i jinou obdobnou platbu. Tímto není doteno ustanovení l. 4.6 obchodních podmínek ohlednpovinnosti uhradit kupní cenu zboí pedem.

4.4. V pípadplatby v hotovosti i v pípadplatby na dobírku je kupní cena splatná pi pevzetí zboí. V pípadbezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnod uzavení kupní smlouvy.

4.5. V pípadbezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboí spolens uvedením variabilního symbolu platby. V pípadbezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnn okamikem pipsání písluné ástky na úet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávnn, zejména v pípad, e ze strany kupujícího nedojde k dodatenému potvrzení objednávky (l. 3.6), poadovat uhrazení celé kupní ceny jetped odesláním zboí kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 obanského zákoníku se nepouije.

4.7. Pípadné slevy z ceny zboí poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemnkombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecnzávaznmi právními pedpisy, vystaví prodávající ohlednplateb provádnch na základkupní smlouvy kupujícímu daovdoklad – fakturu. Prodávající není plátcem danz pidané hodnoty. Daovdoklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboí a zale jej v elektronické podobna elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci treb je prodávající povinen vystavit kupujícímu útenku. Zároveje povinen zaevidovat pijatou trbu u správce danonline; v pípadtechnického vpadku pak nejpozdji do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vdomí, e dle ustanovení § 1837 obanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboí, které bylo upraveno podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboí, které podléhá rychlé zkáze, jakoi zboí, které bylo po dodání nenávratnsmíseno s jinm zboím, od kupní smlouvy o dodávce zboí v uzaveném obalu, které spotebitel z obalu vyal a z hygienickch dvodjej není moné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud poruil jejich pvodní obal.

5.2. Nejedná-li se o pípad uvedenv l. 5.1 obchodních podmínek i o jinpípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do trnácti (14) dnod pevzetí zboí, piemv pípad, e pedmtem kupní smlouvy je nkolik druhzboí nebo dodání nkolika ástí, běží tato lhta ode dne pevzetí poslední dodávky zboí. Odstoupení od kupní smlouvy musí bt prodávajícímu odesláno ve lhtuvedené v pedchozí vt. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující vyuít vzorovformuláposkytovanprodávajícím, jentvoí pílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího i na adresu elektronické poty prodávajícího objednavka@bhavan.cz.

5.3. V pípadodstoupení od kupní smlouvy dle l. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od poátku ruí. Zboí musí bt kupujícím prodávajícímu vráceno do trnácti (14) dnod doruení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí- li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboí prodávajícímu, a to i v tom pípad, kdy zboí nemůže bt vráceno pro svou povahu obvyklou potovní cestou.

5.4. V pípadodstoupení od kupní smlouvy dle l. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostedky pijaté od kupujícího do trnácti (14) dnod odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejnm zpsobem, jakm je prodávající od kupujícího pijal. Prodávající je taktéoprávnn vrátit plnní poskytnuté kupujícím jipi vrácení zboí kupujícím i jinm zpsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dalí náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, nemu kupující zboí vrátí nebo prokáe, e zboí prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu kody vzniklé na zboí je prodávající oprávnn jednostrannzapoíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V pípadech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávnn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to ado doby pevzetí zboí kupujícím. V takovém pípadvrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyteného odkladu, a to bezhotovostnna úet urenkupujícím.

5.7. Je-li spolense zboím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavena s rozvazovací podmínkou, e dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbvá darovací smlouva ohledntakového dárku úinnosti a kupující je povinen spolu se zboím prodávajícímu vrátit i poskytnutdárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V pípad, e je zpsob dopravy smluven na základzvlátního poadavku kupujícího, nese kupující riziko a pípadné dodatené náklady spojené s tímto zpsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboí na místo urené kupujícím v objednávce, je kupující povinen pevzít zboí pi dodání.

6.3. V pípad, e je z dvodna strankupujícího nutno zboí doruovat opakovannebo jinm zpsobem, nebylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanm doruováním zboí, resp. náklady spojené s jinm zpsobem doruení.

6.4. Pi pevzetí zboí od pepravce je kupující povinen zkontrolovat neporuenost obalzboí a v pípadjakchkoliv závad toto neprodlenoznámit pepravci. V pípadshledání poruení obalu svdícího o neoprávnném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pepravce pevzít. Tímto nejsou dotena práva kupujícího z odpovdnosti za vady zboí a dalí práva kupujícího vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis.

6.5. Dalí práva a povinnosti stran pi pepravzboí mohou upravit zvlátní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohlednpráv z vadného plnní se ídí píslunmi obecnzávaznmi právními pedpisy (zejména ustanoveními § 1914 a1925, § 2099 a2117 a § 2161 a2174 obanského zákoníku a zákonem . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, e zboí pi pevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, e v dob, kdy kupující zboí pevzal:

7.2.1. má zboí vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo vrobce popsal nebo které kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základreklamy jimi provádné,

7.2.2. se zboí hodí k úelu, kterpro jeho pouití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboí tohoto druhu obvykle pouívá,

7.2.3. zboí odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo provedení ureno podle smluveného vzorku nebo pedlohy,

7.2.4. je zboí v odpovídajícím mnoství, míe nebo hmotnosti a

7.2.5. zboí vyhovuje poadavkm právních pedpis.

7.3. Projeví-li se vada v prbhu esti msícod pevzetí, má se za to, e zboí bylo vadné jipi pevzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnní nejménv takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnní vrobce. Kupující je jinak oprávnn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotebního zboí v dobdvaceti tymsícod pevzetí. Je-li na prodávaném zboí, na jeho obalu, v návodu pipojenému ke zboí nebo v reklamv souladu s jinmi právními pedpisy uvedena doba, po kterou lze zboí pouít, pouijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, e zboí bude po uritou dobu zpsobilé k pouití pro obvyklel nebo e si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboí oprávnn, neběží lhta pro uplatnní práv z vadného plnní ani záruní doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboí uívat.

7.5. Ustanovení uvedená v l. 7.4 obchodních podmínek se nepouijí u zboí prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotebení zboí zpsobené jeho obvyklm uíváním, u pouitého zboí na vadu odpovídající míe pouívání nebo opotebení, kterou zboí mlo pi pevzetí kupujícím, nebo vyplvá-li to z povahy zboí. Právo z vadného plnní kupujícímu nenáleí, pokud kupující ped pevzetím zboí vdl, e zboí má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zpsobil.

7.6. Práva z odpovdnosti za vady zboí se uplatují u prodávajícího. Je-li vak v potvrzení vydaném prodávajícímu ohlednrozsahu práv z odpovdnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 obanského zákoníku) uvedena jiná osoba urená k oprav, která je v místprodávajícího nebo v místpro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je uren k provedení opravy. S vjimkou pípad, kdy je k provedení opravy urena jiná osoba podle pedchozí vty je prodávající povinen pijmout reklamaci v kterékoli provozovn, v níje pijetí reklamace moné s ohledem na sortiment prodávanch vrobknebo poskytovanch slueb, pípadni v sídle nebo místpodnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jakzpsob vyízení reklamace kupující poaduje; a dále potvrzení o datu a zpsobu vyízení reklamace, vetnpotvrzení o provedení opravy a dobjejího trvání, pípadnpísemné odvodnní zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby urené prodávajícím k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovdnosti za vady zboí může kupující konkrétnuplatnit zejména osobnna adrese Durákova 34, Brno 613 00, telefonicky na ísle +420 734 152 191 i elektronickou potou na adrese objednavka@bhavan.cz.

7.8. Kupující sdlí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, pi oznámení vady, nebo bez zbyteného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující zmnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, ádal-li kupující opravu vady, která se ukáe jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboí vlastnosti stanovené v l. 7.2 obchodních podmínek, může kupující poadovat i dodání nového zboí bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepiměřené, ale pokud se vada tká pouze souásti zboí, může kupující poadovat jen vmnu souásti; není-li to moné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to vak vzhledem k povaze vady neúmrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbyteného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranní vady. Právo na dodání nového zboí, nebo vmnu souásti má kupující i v pípadodstranitelné vady, pokud nemůže zboádnuívat pro opakovanvskyt vady po opravnebo pro vtí poet vad. V takovém pípadmá kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboí bez vad, na vmnu jeho souásti nebo na opravu zboí, může poadovat piměřenou slevu. Kupující má právo na piměřenou slevu i v pípad, e mu prodávající nemůže dodat nové zboí bez vad, vymnit jeho souást nebo zbo

opravit, jakoi v pípad, e prodávající nezjedná nápravu v piměřené dobnebo e by zjednání nápravy kupujícímu psobilo znané obtíe.

7.10. Dalí práva a povinnosti stran související s odpovdností prodávajícího za vady může upravit reklamaní ád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabvá vlastnictví ke zboí zaplacením celé kupní ceny zboí.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ádnmi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obanského zákoníku.

8.3. Vyizování stíností spotebitelzajišťuje prodávající prostednictvím elektronické adresy objednavka@bhavan.cz. Informaci o vyízení stínosti kupujícího zale prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu eení spotebitelskch sporz kupní smlouvy je písluná eská obchodní inspekce, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro eení sporon-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je moné vyuít pi eení spormezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotebitelské centrum eská republika, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 524/2013 ze dne 21. kvtna 2013 o eení spotebitelskch sporon-line a o zmnnaízení (ES) . 2006/2004 a smrnice 2009/22/ES (naízení o eení spotebitelskch sporon-line).

8.6. Kupující tímto pebírá na sebe nebezpeí zmny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informaní povinnost vůči kupujícímu ve smyslu l. 13 Naízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochranfyzickch osob v souvislosti se

zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaja o zruení smrnice 95/46/ES (obecné naízení o ochranosobních údaj) (dále jen „naízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajkupujícího pro úely plnní kupní smlouvy, pro úely jednání o kupní smlouva pro úely plnní veejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostednictvím zvlátního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti a o zmnnkterch zákon(zákon o nkterch slubách informaní spolenosti), ve znní pozdjích pedpis, se zasíláním obchodních sdlení prodávajícím na elektronickou adresu i telefonní íslo kupujícího. Svou informaní povinnost vůči kupujícímu ve smyslu l. 13 naízení GDPR související se zpracováním osobních údajkupujícího pro úely zasílání obchodních sdlení plní prodávající prostednictvím zvlátního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho poíta. V pípad, e je nákup na webové stránce moné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniby docházelo k ukládání tzv. cookies na poítakupujícího, může kupující souhlas podle pedchozí vty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může bt doruováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah zaloenkupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniní) prvek, pak strany sjednávají, e vztah se ídí eskm právem. Volbou práva podle pedchozí vty není kupující, kterje spotebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního ádu, od nichse nelze smluvnodchlit, a jeby se v pípadneexistence volby práva jinak pouila dle ustanovení l. 6 odst. 1 Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 593/2008 ze dne 17. ervna 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (ím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nstoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový fromulář pro odstoupen od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajících: adresa pro doručování Prabhupád Bhavan se sídlem Skavsko 519, Morkovice-Slížany, 768 33, IČ: 73635618, adresa elektronické pošty info@krsnaknihy.cz, telefon +420 734 152 191.

V Brně dne 10.8.2023.

Vedoucí právnické osoby jako statutární orgán pro Prabhupád Bhavan

Lukáš Trojánek.

Formulář pro odstoupení od smlouvy


Vvyplte tento formuláa odelete jej zpt pouze v pípad, e chcete odstoupit od smlouvy. Formuláje teba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovanna níe uvedenou e-mailovou adresu, pípadnjej vloit do zásilky s vrácenm zboím).

Adresát


Internetovobchod: www.krsnaknihy.cz
Spolenost: Prabhupád Bhavan
Se sídlem: Skavsko 519, Morkovice-Slížany, 768 33
I: 73635618
E-mailová adresa: info@krsnaknihy.cz
Telefonní íslo: + 420 734 152 191

Oznamuji, e tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zbo:

Datum objednání/datum obdrení:

íslo objednávky:


Pen
ěžní prostedky za objednání, pípadni za doruení, byly zaslány zpsobem (*): 

a budou navráceny zpt zpsobem (v pípadpevodu na úet prosím o zaslání ísla útu)(*):

Jméno a píjmení spotebitele:

Adresa spotebitele:

Email:

Telefon:

V .........................., Dne ..............................

(podpis)______________________________________

Jméno a píjmení spotebitele

(*) Nehodící se krtnte nebo údaje doplte.

page13image1766514352