Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Prabhupád Bhavan, se sídlem Morkovice-Slížany, Skavsko 519, IČ 73635618, církevní právnická osoba vedená v Rejstříku evidovaných právnických osob na Ministerstvu kultury (dále jen: „správce“).2. Kontaktní údaje správce jsou o email: ssd.bvks@gmail.com, telefon: +420 734 152 191 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.2. Váš souhlas se zpracováním pro účely zveřejnění recenze firmy, výrobků či služeb na našem webu (dále jen “Souhlas”).3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů− Zákonný důvod: plnění smlouvy.− Účel: Vyřízení objednávky nebo odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář.− Údaje: Osobní údaje klientů (kontaktní údaje).

IV. Doba uchovávání údajů1. Správce uchovává osobní údaje o V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky /pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy/ nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.o V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).o V případě recenze po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zveřejnění recenze firmy, výrobků či služeb na našem webu.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:o Zajišťující služby provozování webu/e-shopu, služby rozvozu jídla a další služby v souvislosti s provozováním webu/eshopu. o Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

VI. Vaše práva1. Za podmínek stanovených v GDPR máteo právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,o právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,o právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR ao právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2023.